Základné dokumenty: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Riadok 35: Riadok 35:


Ďalšia kapitola: [[Zodpovednosť za cyklotrasy]]
Ďalšia kapitola: [[Zodpovednosť za cyklotrasy]]
[[Category:Manuál pre naštartovanie cyklodopravy]]

Verzia z 15:42, 2. marec 2019

Každá obec by mala poznať využívanie bicyklov svojimi obyvateľmi na dopravu do práce, školy, za nákupmi či rekreáciou. Navyše v rámci turizmu obcou prechádzajú návštevníci na bicykloch, ktorí tiež očakávajú bezpečnú možnosť prepravy na bicykloch. Okrem strategických dokumentov na národnej úrovni by teda každá obec (región, mesto, mestská časť atď.) mala mať jasný plán rozvoja cyklotrás pre dopravu a rekreáciu.

Plán rozvoja cyklotrás

Nutné dokumenty pre prípravu plánu a uskutočňovanie budú (v tomto poradí):

 • Územný plán obce
  • Záväzne definuje hlavné cyklistické koridory
  • Pomerne voľne však definuje možnosti vedenia (a zvyčajne iba hlavných) cyklotrás
  • Nezachytáva iné potrebné cyklotrasy (vedľajšie, spojky a pod.) a nevenuje sa detailom ich rozvoja
 • Územný generel dopravy
  • Reguluje územie z pohľadu dopravy a obslužnosti, vychádza z prieskumov dopravy, uvádza jej prognózy a tiež definuje udržateľnosť dopravy preferovaním chodcov, cyklistov a MHD
  • Zvyčajne zachytáva širší rozvoj cyklotrás v nadväznosti na inú dopravu, ale nerieši detaily ich typu a spracovania, finančné požiadavky a pod.
 • Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy / Štúdia rozvoja cyklotrás a pod.
  • Základný dokument definujúci rozvoj cyklotrás na veľmi podrobnej úrovni
  • Zachytáva aktuálny stav (v nadväznosti pasportizáciu / zmapovanie existujúcich úsekov cyklotrás - aj v rámci širšieho regiónu, susediacich obcí, mestských častí a pod.)
  • Obsahuje kompletnú sieť cyklotrás s ich hierarchizáciou a delením na hlavné, vedľajšie (a príp. ďalšie klasifikácie ako rekreačné či dopravné)
  • Poskytuje podrobné štúdie využívania bicyklov pre dopravu a rekreáciu - napr. lokálnymi ščítaniami, prieskumami a pod.
  • Obsahuje špecifikáciu jednotlivých cyklotrás v detailoch - popisuje ich typ, oddelenie od ostatnej dopravy, formu povrchov, deľbu na úseky, navigáciu a smerové tabule, odhady nákladov
  • Obsahuje prioritizáciu a časový plán realizácie cyklotrás Rieši tiež sprievodnú infraštruktúru - napr. parkovanie bicyklov (potreba, forma stojanov či stráženého parkovania, typy, vizualizácie, lokality), prístrešky s pitnými fontánkami a lavičkami (pre rekreačné účely) alebo samoobslužné servisné miesta (verejné bicyklové pumpy, servisné náradie a pod.)

Obrázok: Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy a detailné rozkreslenie cyklotrás s vyznačením významných dochádzkových bodov. (MČ Petržalka, Bratislava)

Plán pešieho pohybu

Paralelne s prípravou plánu tvorby cyklotrás odporúčame pripravovať aj plán pešieho pohybu. Ich súbežnou prípravou vhodne získate zladené dokumenty, ktoré vzájomne budú riešiť špecifiká pohybu oboch skupín najmä v súbehu a pri križovaniach.

Iné doplnkové dokumenty

Pre jasnú prioritizáciu počas roka môžete využiť aj doplnkové dokumenty, ako napr. Akčný plán rozvoja cyklotrás pre daný rok.

Passport cykloinfraštruktúry poskytuje dlhodobý prehľad stavu cyklotrás vrátane stavu značenia a tiež okamžitú možnosť zistiť nedostatky, či potrebu údržby. Odporúčame v pravidelných intervaloch passport obnovovať prieskumom v teréne, napr. raz ročne, vo väčších mestách pri intenzívnej výstavbe aj častejšie.

Projekty cyklotrás

Keďže najpomalšou časťou v procese tvorby cyklotrás je ich projektovanie, odporúčame priebežne pripravovať projekty do zásobníka (podľa určených priorít z Koncepcie rozvoja cyklodopravy či Akčného plánu). Zo zásobníka potom budete realizovať projekty podľa finančných možností obce a tiež ďalších okolností (napr. možnosť využiť výstavbu cyklotrás ako vynútené investície pri väčšej súkromnej výstavbe - bytové domy, priemyselné parky, administratívne budovy, nákupné centrá a pod.).

Záväzné strategické dokumenty

Pri navrhovaní a plánovaní cykloinfraštruktúry budete využívať (okrem lokálnych) najmä tieto záväzné dokumenty:

Ďalšia kapitola: Zodpovednosť za cyklotrasy