Oddeľovanie chodcov a cyklistov

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Ak sú trasy pre chodcov a cyklistov vedené po tej istej komunikácii (a nejde o zmiešaný pohyb) je potrebné, aby bol priestor pre každú skupinu jasne a zrozumiteľne vymedzený.

TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry uvádza v kapitole 5.3 štyri spôsoby oddeľovania:

  1. Pomocou špeciálneho varovného pásu
  2. Deliacim pásom
  3. Zošikmeným obrubníkom
  4. Vodorovným dopravným značením

Odporúčame najmä používanie deliaceho pásu (vo voľnejšie zastavanom alebo nezastavanom území) a obrubníka (v obmedzenom priestore). Špeciálny varovný pás zabezpečuje síce indikáciu pre nevidiacich a slabozrakých, pre ostatné skupiny je však bez ďalšieho značenia prakticky nejasné, po ktorej strane majú ísť, prípadne nie je jasná hranica medzi pásmi (napr. pre deti). Výškové alebo dokonca fyzické oddelenie zeleňou jasne stanovujú hranicu a ak je dodržiavané aj jednotné materiálové a farebné vyhotovenie, sú priestory zrozumiteľné aj bez dopravného značenia. Pri oddelení chodcov a cyklistov (resp. všeobecne druhov dopravy) dôrazne odporúčame použiť (1) vertikálne, (2) materiálové aj (2) farebné oddelenie. Vertikálne (výškové) oddelenie je pritom najúspornejšie na priestor a detailne je popísané v samostatnej sekcii nižšie. Materiálové oddelenie sa týka použitých materiálov pre jednotlivé plochy. Cyklistická komunikácia sa zvyčajne navrhuje z čierneho alebo prímesami farbeného asfaltu, kým chodník môže byť z kamennej alebo betónovej dlažby. Farebné oddelenie pomáha lepšie sa orientovať všetkým účastníkom premávky, preto je potrebné cyklistické komunikácie značiť konzistentne zelenou farbou (podfarbenie v križovatkách a nebezpečných miestach) a čiernym asfaltom alebo asflatom s prímesou zeleného farbiva. Naopak pešie komunikácie navrhovať v iných farbách, ktoré sa nepodobajú na cesty a cyklotrasy - napr. žltou, červenou, šedou (dlažbou). Pre chodcov, vodičov automobilov i cyklistov je aj vďaka konzistentosti používania materiálov a farieb jasnejšie, ktorý priestor je pre nich určený a ktorému sa majú vyhýbať.


Fyzické oddelenie deliacim pásom

TP 085 stanovujú minimálnu šírku deliaceho pásu 0,50 m. Zároveň odporúčajú do neho umiestniť prvok, ktorý zamedzuje prechádzanie chodcov do cyklistickej časti. Najčastejším riešením je pás zelene - trávy, nízkych kríkov, stromoradia. Samozrejme zeleň a špecificky stromy treba navrhovať do deliaceho pásu, ktorý je značne širší ako 0,50 m. Deliaci pás môže obsahovať aj prvky, napr. lampy a iný uličný mobiliár (lavičky, smetné koše, stojany pre cyklistov a pod.).

Vodorovné značenie

Oddelenie vodorovným dopravným značením sa používa pri značení cyklistických trás rozdelením širokých chodníkov na samostatné pásy pre chodcov a cyklistov. V súčasnosti sa používa oddelenie modernými technikami ako napr. termoplastom, ktorý vytvára 3D efekt, vďaka čomu varovný a vodiaci pás nie sú len čiara na chodníku ale skutočné prvky použiteľné a vnímateľné slabozrakými/nevidacimi. Vo vínimočných prípadoch môže cestný správny orgán (CSO) povoliť aj použitie bežnej farby.

Výškové oddelenie

Výškové oddelenie aplikuje jednu zo základných zásad cestnej premávky (rýchlejšie autá dole - pomalší chodci hore) aj na čisto nemotorovú komunikáciu - cyklisti ako rýchlejší sú nižšie, chodci zostávajú vyššie.

TP 085 pre toto oddelenie špecifikuje len jedno obmedzenie - stanovuje bezpečnostný odstup 0,25 m, ak je obrubník vyšší ako 0,20 m. Zároveň však vyhláška 532/2002 určuje v odseku 1.4.1, že plocha chodníka okrem priechodu pre chodcov musí byť zvýšená oproti ploche vozovky minimálne o 50 mm alebo okraj pešej komunikácie pri vozovke musí byť vyznačený varovným pásom širokým 400 mm.

Z toho vyplýva, že ak je chodník a cyklotrasa parlalelná a sú výškovo oddelené obrubníkom (pričom ten môže byť šíkmý alebo kolmý) v rozmedzí 5 cm až 20 cm tak netreba oddelenie vyznačovať varovným pásom pre nevidiacich a netreba ani pridávať bezpečnostný odstup 25 cm. Pri stavbe sa ušetrí sa 40 cm prestoru pre varovné a vodiace pásy (tento špecifický typ dlažby je navyše finančne nákladný), a 25 cm bezpečného odstupu. Vďaka vertikálnemu oddeleniu cyklistov a chodcov dokáže investor ušetriť až cca. 50 cm priestoru do šírky, stačí mu jeden bežný obrubník (šírka 10-15 cm, podľa typu použitého cestného obrubníku).

Veľmi vhodné je použiť aj šikmo zapustený obrubník, ktorý zabezpečuje výškové oddelenie, ale zároveň obmedzuje riziká vyplývajúce z nabehnutia na obrubník.

Pri oddelení chodcov a cyklistov dôrazne odporúčame použiť materiálové a farebné oddelenie.

Špeciálny varovný pás

Materiálové odlíšenie

Farebné odlíšenie

Segregácia::áno