Parkovanie motorových vozidiel na cestičke pre (chodcov a) cyklistov

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8

§ 25

(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť

k) na cestičke pre cyklistov a na ochrannom pruhu pre cyklistov,

Vyhláška č. 30/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení

https://www.epi.sk/zz/2020-30#f5146275

Príloha 3 , strana 3

https://www.epi.sk/disk/zz/file/2020/2020c000z0030p003.pdf

bod 8. 1. Používanie špeciálnej cestičky alebo pruhu iným účastníkom cestnej premávky ako tým, pre ktorého sú určené, je zakázané, ak pravidlá cestnej premávky neustanovujú inak.

Vyhláška č. 30/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení

https://www.epi.sk/zz/2020-30#f5146275

Príloha 3 , strana 3

https://www.epi.sk/disk/zz/file/2020/2020c000z0030p003.pdf

bod 8. 2. Regulácia vyplývajúca zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu platí len pre celú šírku cestičky alebo pruhu. Regulácia vyplývajúca zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu platí najďalej po miesto, kde je koniec cestičky alebo pruhu jednoznačne rozoznateľný.