STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

STN 73 6110 platí pre projektovanie miestnych komunikácií v sídelných útvaroch i vo voľnej krajine, a to pre novostavby a prestavby. Platí aj pre prieťahy ciest v zastavanom území alebo v území určenom územným plánom k zastavaniu. Pri projektovaní podľa tejto normy je nevyhnutné brať do úvahy aj ostatné súvisiace normy a predpisy, hlavne vyhlášky o dokumentácií stavieb, o ochrane životného prostredia, predpisov CO, typových podkladov, schválených typizačných smerníc a zborníky technických riešení stavieb a ich častí.