Spoločný pohyb chodcov a cyklistov

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
⚠️ Pozor, spoločný pohyb chodov a cyklistov je vhodný len vo výnimočných prípadoch. Nie je podľa dopravných štúdií odporúčaný.

Cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou

Cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou

Rozmery spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov podľa intenzity chodcov a cyklistov sú nasledovné:

  • najmenej 2,00 m (v stiesnených podmienkach 1,75m), ak na spoločnom chodníku pre cyklistov a chodcov je intenzita cyklistov menšia ako 150 b/h a súčasne intenzita chodcov je menšia ako 150 ch/h v obidvoch smeroch,
  • najmenej 2,00 m (v stiesnených podmienkach 1,75m), ak na spoločnom chodníku pre cyklistov a chodcov je intenzita cyklistov pri jednosmernom pohybe cyklistov menšia ako 100 b/h a súčasne intenzita chodcov je menšia ako 150 ch/h v obidvoch smeroch,
  • najmenej 3,00 m, ak je intenzita od 150 ch/h do 300 ch/h v oboch smeroch,
  • najmenej 4,00 m, ak je intenzita chodcov väčšia ako 300 ch/h.

Pešia zóna a rýchlosť

Pešia zóna je územie, kde je dominantný pohyb chodcov. Cyklisti sem môžu mať povolený vjazd príslušnou dodatkovou tabuľkou.

V pešej zóne sa nezriaďujú samostatné cyklistické komunikácie, ale je možné napr. obmedziť rýchlosť na 10 km/h.

Zákon 8/2009 hovorí:

§ 59 Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne

(1) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.

(2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.

(3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.

(4) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

(5) Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zákona.

Obytná zóna a rýchlosť

Rýchlosť v obytnej zóne je max. 20 km/h.

Nie je povolené státie na nevyznačených miestach, t.j. parkovanie je možné len na vyznačených parkovacích miestach.