Šírky chodníkov

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Minimálna šírka chodníka

Minimálna šírka chodníka podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií je 1,5 m.

Pozor: minimálna šírka nie je zhodná s vyžadovanou šírkou podľa skutočnej intenzity chodcov. Tú je potrebné posúdiť lokálnym sčítaním intenzity chodcov v oboch smeroch.

TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách uvádza šírky chodníka potrebné pre jednotlivých užívateľov (v jednom smere):

Používateľ Potrebná šírka Fotografia
Osoba s paličkou 0,75 m
Osoba s podporným rámom 0,90 m
Nevidiaca osoba s vodiacim psom alebo slepeckou palicou 1,10 m
Zrakovo postihnutá osoba so sprievodcom 1,20 m
Osoba na invalidnom vozíku s idúcou osobou alebo asistenčným psom 1,50 m