Sieť cyklotrás

Zo stránky Manuál peších 🚶 a cyklistických 🚲 riešení
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Pri tvorbe cyklotrás je potrebné ich prepájať s existujúcimi trasami a vytvárať tak ich sieť - prioritne prepájajúc centrum s dochádzkovými bodmi (školy, kancelárie, obchodné centrá, nemocnica a pod.) a centrum s časťami obcí, kde žije viac obyvateľov. Tiež je potrebné napojiť existujúce cykloturistické trasy (lesy, kopce, hrádze a pod.) na centrum obce. Následne je vhodné vytvárať vedľajšie cyklotrasy a spojky medzi cyklotrasami.

Ak sa rozhodnete budovať samostatnú cyklotrasu, ktorá začína a končí tak, že pri nej neexistuje žiadna nadväzujúca cyklotrasa, odporúčame vhodne vyznačiť úseky vedúce k takejto cyklotrase. Využijete smerové dopravné tabule pre cyklistov (nástroj na ich tvorbu nájdete na znacky.cyklokoalicia.sk) a tiež piktokoridor, ktorý v rámci vozovky prevedie cyklistov od/k najbližšej existujúcej cyklotrase. Na začiatku a konci takejto samostatnej cyklotrasy potrebujete bezpečne začleniť cyklistov do vozovky napr. spomalením motorovej dopravy v mieste križovania, resp. vyznačením piktokoridoru ako pokračovania cyklotrasy.

Cyklisti a motorové vozidlá

Oddeliť cyklistickú dopravu od automobilovej je nutné kvôli bezpečnosti a výrazne odlišnej rýchlosti účastníkov premávky. Konkrétne spôsoby oddeleného vedenia cyklistov od motorovej dopravy nájdete v TP 085.

Optimálny variant

Samostatná, fyzicky oddelená cyklotrasa je najvhodnejšou formou, keďže poskytuje najvyššiu úroveň bezpečnosti a tiež pohodlie pre všetky skupiny používateľov vrátane detí, rodín, dôchodcov a pod. Takúto formu cyklotrasy nazývame aj segregovanou cyklotrasou. Cyklotrasa môže byť obojsmerná (vhodná aj pre rekreačné použitie) alebo ako dva jednosmerné pruhy po stranách v smere jazdy ostatnej dopravy (zvyčajne sa využíva pre dopravné účely).

Obojsmerná cyklotrasa je fyzicky oddelená od motorových vozidiel aj od chodcov. (Trnava)

Alternatívy

Na uliciach s nižšou premávkou je možné cyklistov viesť aj v cyklopruhu, ktorý je súčasťou vozovky. Ak na kraji cesty parkujú autá, odporúčame vedenie cyklistov poza parkovacie miesta a použitie fyzických zábran proti parkovaniu na cyklotrase (napr. stĺpikmi či klemfixom). Pri rýchlostiach nad 50 km/h nie sú cyklopruhy v rámci vozovky vhodné.

Vedenie cyklistov v premávke

Iba v zónach 30 km/h, obytných zónach a v častiach s nízkou hustotou premávky motorových vozidiel je možné zriadiť zmiešaný pohyb. Vtedy tiež odporúčame zvýraznenie pohybu cyklistov piktokoridorom, ktorý zároveň slúži aj na vyznačenie prepojenia s ostatnými cyklotrasami.

Ukážka piktokoridoru na vyznačenie protismernej jazdy cyklistov. (Bratislava)

Vyhradené pruhy MHD + cyklisti

Vyhradené pruhy pre MHD môžu byť vhodným doplnkom cyklotrás tam, kde dosiaľ iná forma vedenia cyklistov neexistuje. Odporúčame ju však používať iba doplnkovo, na vyťažených úsekoch je žiaduca segregovaná cyklotrasa.

Cyklisti a chodci

Oddelenie chodcov a cyklistov je vhodné a žiaduce pre obe skupiny kvôli bezpečnosti a plynulosti. Štyri konkrétne spôsoby oddelenia chodcov a cyklistov sú vysvetlené v TP 085.

Optimálny variant

Oddelenia chodcov od cyklistov miernym zvýšením povrchu chodníka oproti cyklotrase sa uskutočňuje napr. šikmým obrubníkom (alternatívou je zapustenie povrchu cyklotrasy pod úroveň chodníka). Podobne je možné oddelenie zábranami, napr. kríkmi a inou vzrastlou zeleňou alebo varovným pásom. Viď aj Oddeľovanie chodcov a cyklistov.

Príklad oddelenia cyklopruhu od chodníka varovným pásom. (Trnava)

Zmiešaný pohyb

Iba pri nízkych intenzitách oboch skupín je na vedľajších trasách možné zriadiť zmiešaný pohyb (napr. odbočka v sídlisku alebo v okrajovej časti obce). Viď aj detailný Spoločný pohyb chodcov a cyklistov.

Cyklotrasa na kraji mesta so zmiešaným pohybom cyklistov a chodcov. (Bratislava)

Pešia zóna a pohyb na bicykli

V peších zónach oddelenie nie je nutné vzhľadom na prednosť a hustotu chodcov, odporúčame však poskytnúť alternatívnu (rýchlejšiu alebo priamejšiu) trasu pre cyklistov obchádzajúcu pešiu zónu. Vjazd cyklistov do pešej zóny odporúčame ponechať povolený, slúži na príjazd k miestam záujmu na bicykli. V pešej zóne je potom potrebné vytvoriť vhodné a bezpečné parkovanie bicyklov, viď aj časť Parkovanie bicyklov. Viď aj detailný Spoločný pohyb chodcov a cyklistov.

Ďalšia kapitola: Preferované cyklotrasy